Zásady ochrany osobných údajov


Chápeme vás. Chcete mať kontrolu nad vašimi osobnými údajmi. Chcete vedieť ako sú chránené a či ich niekomu poskytujeme. 

Tu sa to dozviete, vrátane toho, ako vám cookies zjednodušujú proces nakupovania. Naše postupy sú aj v súlade s  najnovším Všeobecným nariadením na ochranu osobných údajov (známe ako GDPR, platné od 25. mája 2018)


1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je firma Miroslav Kojda SMARTY, IČO 50884191,  ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.
Miroslav Kojda koná aj ako zodpovedný zástupca v prípade ochrany osobných údajov, e-mailová adresa gdpr@nositelnaelektronika.sk, telefónne číslo 0907 78 30 59

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

a.    Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostí

Spoločnosť Miroslav Kojda SMARTY spracúva (i) na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti ), (ii) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Miroslav Kojda SMARTY je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a (ii) v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti .

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby s ktorými má prevádzkovateľ uzatvorenú riadnu sprostredkovateľskú zmluvu garantujúcu ochranu osobných údajov:

 •  prepravná  spoločnosť Direct Parcel Distribution SK, s.r.o. (DPD), IČO 35834498,  ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,
 • spoločnosť 2day.sk, s. r. o. ,  IČO 46414312, ako sprostredkovateľ dodávajúci online fakturačný systém Superfaktúra pre automatické vystavovanie faktúr pri nákupe na webe prevádzkovateľa, https://nositelnaelektronika.sk
 • spoločnosť Websupport, s.r.o. , IČO 36421928 ako sprostredkovateľ, ktorý poskytuje prevádzkovateľovi web hosting a stará sa  o bezpečnosť údajov poskytnutých cez web objednávkový systém a príslušné formuláre
 • spoločnosť Pay Solutions, a.s. , ktorá je poskytovateľom online platobného systému na stránke prevádzkovateľa
 • orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

b.    Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

Prevádzkovateľ spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom  je nevyhnutné na poskytnutie podpory. Prevádzkovateľ nerobí zvukový záznam telefonického rozhovoru.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.

c.    Plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) a b) na účely plnenia zákonných povinností .

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov  je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

3.    Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním firmy Miroslav Kojda SMARTY:

a)    písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
b)    elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
c)    telefonicky na vyššie uvedenom čísle.
d).   ale podľa príslušných právnych  predpisov

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

4.   Cookies a vaša kontrola

Čo sú cookies

Cookies sú drobné textové súbory ukladané do vášho počítača. Ukladá ich internetový prehliadač na žiadosť jednotlivých webových stránok, ktoré si prehliadate. Webové stránky si môžu spätne vyžiadať obsah súboru. Podľa neho zistia, ktoré stránky ste navštívili, či máte niečo v košíku alebo či ste prihlásení. Cookies sú nutné pre správne fungovanie väčšiny rozsiahlejších stránok na internete.

Aké typy súborov používame

Na súbory cookies sa v našom internetovom obchode môžeme pozerať podľa doby platnosti alebo podľa účelu.

Platnosť:

 • krátkodobé cookies – platia po dobu vašej návštevy a niekoľko minút po opustení stránok www.nositelnaelektronika.sk  strácajú platnosť. Pomáhajú základným funkciám obchodu.
 • dlhodobé cookies – platia niekoľko dní až mesiacov. Zjednodušujú nastavenie obchodu, keď sa vrátite, pomáhajú s prihlásením alebo s pripomenutím ponuky eshopu v reklamných plochách iných stránok.

Účel:

 • kľúčové (funkčné) cookies – bez nich nebude obchod správne fungovať. Môže vám napríklad miznúť obsah košíku alebo nebudete môcť zostať prihlásení.
 • analytické – umožňujú sledovať návštevnosť stránok a využívanie rôznych funkcií. Podľa nich sa snažíme internetový obchod https://nositelnaelektronika.sk zlepšovať, aby s ním boli užívatelia spokojnejší. Na to nám pomáha služba Google Analytics , ktorá môže identifikovať IP uživateľa a uchovávať daný údaj maximálne 18 mesiacov. Nemá avšak prístup k iným osobným údajom.
 • trackovacie a remarketingové – pomáhajú nám optimalizovať ponuku pre zákazníkov a osloviť ich v reklamných plochách na iných webových stránkach (služba Google Adwords)
 • konverzné – slúžia k vyhodnoteniu toho ako funguje reklama a rôzne cesty, ako sa užívatelia na  dostávajú (služba Google Analytics)

Vypnutie ukladania cookies

Bežné internetové prehliadače umožňujú vo svojom nastavení vypnúť prácu s cookies. Pozrite sa do nápovedy ku svojmu prehliadaču a postupujte podľa v nej uvedených pokynov. Majte na pamäti, že s vypnutými cookies sa môže významne znížiť komfort nákupného procesu.

Môj košík
Váš košík je prázdny.

Zdá sa, že ste si ešte nevybrali.